Statut Towarzystwa

Tekst jednolity z poprawkami Walnego Zebrania w dniu 22 V 2002 roku


I. Nazwa i siedziba Towarzystwa

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Toruń, a terenem działalności obszar województwa kujawsko-pomorskiego i województw sąsiednich.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
4. Towarzystwo rozporządza własnym znakiem przedstawiającym sylwetkę głowy J. Lelewela oraz pieczęcią okrągłą.

II. Cele i środki

5. Cele działalności Towarzystwa:

a. rozwijanie w społeczeństwie zamiłowania do książki dobrej i pięknie wydanej,
b. współdziałanie w podnoszeniu jej poziomu estetycznego,
c. opieka nad książką, w szczególności zabytkową, rzadką i artystyczną,
d. propagowanie i popieranie kolekcjonerstwa związanego z książką drukarstwem,
e. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami o podobnych celach.

6. Środki do urzeczywistnienia tych celów:

a. działalność wydawnicza, zwłaszcza w zakresie drukarstwa wzorowego, bibliofilskiego,
b. propaganda wśród społeczeństwa znaczenia pięknej książki przez zebrania, odczyty publiczne, wystawy, aukcje, konkursy, wycieczki do instytucji związanych z książką i do osób     prywatnych posiadających wartościowe zbiory,
c. opiniowanie wartości wydawnictw drukowanych, oddziaływanie na wydawców w kierunku podnoszenia poziomu estetycznego i graficznego ich wydawnictw.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki:

7. Członkowie Towarzystwa dzielą się na honorowych, zwyczajnych i wspierających.
8. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów, na wniosek Zarządu,   bądź co najmniej dwóch członków zwyczajnych, za szczególne zasługi dla Towarzystwa i pięknej książki.
9. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba :fizyczna polecona przez dwóch członków zwyczajnych i przyjęta na zwyczajnym zebraniu zwykłą większością głosów.
10. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna przyjęta przez Zarząd. Przyjęcie członka wspierającego nie wymaga poparcia, o którym mowa w punkcie 9.
11. Członkowie honorowi są zwolnieni od wszelkich świadczeń na rzecz Towarzystwa, korzystają natomiast z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym.
12. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa i zabierania głosu,
b. czynnego i biernego prawa wyborczego,
c. zgłaszania kandydatów i popierania ich zgłoszeń na członków zwyczajnych,
d. wolnego wstępu na wszelkie imprezy organizowane przez Towarzystwo,
e. Członkowie emeryci mogą płacić składki zniżone o 50%.

13. Członkowie zwyczajni mają obowiązki:

a. czynnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
b. stosowania się do postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
c. regularnego płacenia ustalonych składek,
d. udziału w zebraniach Towarzystwa i w jego imprezach.

14. Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
15. Skreślenie z listy członków następuje:

a. w przypadku pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu z Towarzystwa,
b. na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa wobec członków nie przestrzegających statutu i uchwał Towarzystwa oraz działających na jego szkodę, a także osób zalegających z regularnym opłacaniem składek członkowskich przez co najmniej rok (po uprzednim pisemnym upomnieniu).

IV. Władze Towarzystwa

16. Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja rewizyjna.
17. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co trzy lata.
18. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd:

a. w razie zaistnienia ważnej przyczyny,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemne żądanie co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych.

19. O terminie i porządku dziennym Walnego Zebrania powiadamia się członków pisemnie co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.
20. Kompetencje Walnego Zebrania:

a. przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c. wybór prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d. nadawanie godności członka honorowego zgodnie z punktem 8 statutu,
e. ustalanie wysokości składek członkowskich,
f. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
g. uchwalanie rozwiązania Towarzystwa i decydowanie o jego majątku.

21. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków (uprawnionych do głosowania) z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 8
22. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne przy obecności połowy członków zwyczajnych. W przypadku braku tej liczby członków Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, tegoż dnia o 15 minut później, przy obecności co najmniej dziesięciu członków.
23. Zarząd Towarzystwa tworzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, bibliotekarz i dwie osoby z tytułem „członek Zarządu”.
24. Kompetencje Zarządu:

a. kierowanie działalnością Towarzystwa oraz wszelkimi formami jego pracy,
b. opracowywanie planów pracy i preliminarza budżetowego,
c. zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,
d. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
e. przyjmowanie członków wspierających,
f. skreślanie z listy członków zgodnie z punktem 15,
g. przygotowywanie sprawozdań i wniosków na Walne Zebranie,
h. zwoływanie zwykłego oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
i. prowadzenie archiwum i biblioteki Towarzystwa.

25. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, co najmniej raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
26. Korespondencję wychodzącą podpisuje prezes, wiceprezes lub sekretarz. Dokumenty finansowe podpisują dwie osoby. spośród członków Zarządu, w tym skarbnik.
27. Obowiązki prezesa:

a. kierowanie pracami. Zarządu i zwoływanie jego posiedzeń,
b. zwoływanie zebrań zwyczajnych Towarzystwa,
c. czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.

28. Wiceprezes wchodzi w prawa i obowiązki prezesa, gdy tenże nie może ich spełniać lub gdy prezes jemu to zleci.
29. Sekretarz kieruje kancelarią Towarzystwa i protokołuje zebrania.
30. Skarbnik dopełnia operacji kasowych, prowadzi księgę kasową, przyjmuje wpłaty, dokonuje wypłat za asygnatą prezesa lub innego uprawnionego członka Zarządu, opiekuje się majątkiem Towarzystwa.
31. Zarząd lub Walne Zebranie może wyłonić komisję o charakterze doradczym dla zajmowania się poszczególnymi sprawami i czynnościami związanymi z działalnością Towarzystwa.
32. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie czynności Zarządu,
b. kontrolowanie w każdym czasie działalności :finansowej towarzystwa, obowiązkowo przed Walnym Zebraniem,
c. składanie sprawozdań na walnym o Zebraniu oraz stawianie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
d. prawo zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

V. Majatek i fundusze Towarzystwa

34. Na majątek Towarzystwa składają się:

a. składki członkowskie,
b. subwencje i darowizny,
c. wydawnictwa i dochody z nich, dochody z wszelkich przedsięwzięć organizowanych przez Towarzystwo w ramach jego działalności statutowej,
d. materiały gromadzone w związku z działalnością wydawniczą,
e. ruchomości stanowiące wyposażenie lokalu Towarzystwa,
f. biblioteka.

VI. Rozwiązanie Towarzystwa

35. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na Walnym Zebraniu, zgodnie z punktem 20, podpunktem h.
36. W przypadku rozwiązania Towarzystwa, o pozostałym majątku rozstrzyga Walne Zebranie (na którym decyzja o rozwiązaniu została podjęta). Podlega to zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.